Rahvusvaheline noorsootöö

Euroopa vabatahtlik teenistus (EVT) on noore võimalus kogeda vabatahtlikuna töötamist mõnes Euroopa riigis just temale huvipakkuval alal ning tutvuda selle riigi keele, inimeste ja kultuuriga. EVT mõju-uuringud näitavad, et vabatahtlikus tegevuses osalemine parandab võõrkeele- ja kultuuridevahelise suhtluse oskusi, arendab noortes solidaarsusest, rikastab kogukonda, aitab avastada tulevikuvõimalusi ja palju muud.

Organisatsioonidele pakub Euroopa vabatahtlik teenistus võimalust, kas saata Eesti noori või kaasata enda igapäevatöösse välisriigist tulevaid vabatahtlikke, toetades seejuures noorte igakülgset arengut ning tuues samas oma organisatsiooni uusi ideid, energiat ja töömeetodeid.

Oma olemuselt on Euroopa vabatahtlik teenistus koostööprojekt, kus on alati vähemalt kolm osapoolt: vabatahtlik, saatev ja vastuvõttev organisatsioon. Kuressaare Avatud Noortekeskus omab akrediteeringut, mis lubab meil olla saatvaks, vastuvõtvaks ning koordineerivaks organisatsiooniks.

Eesmärgid

Euroopa vabatahtliku teenistuse (EVT) eesmärgiks on edendada noorte seas solidaarsust ja kultuuriteadlikkust, arendada kodanikuaktiivsust ning tugevdada erinevaid võtmepädevusi.

EVT projekt toetab:

 • noore pädevuste (teadmised, oskused, hoiakud) arengut ning seeläbi individuaalset arengut ja tööhõive valmidust
 • keeleoskuste arengut
 • teadlikkust ja arusaamist erinevatest kultuuridest
 • sotsiaalse võrgustiku kasvatamist ning rahvusvaheliste kontaktide tekkimist
 • noore ühiskondlikku aktiivsust

Kuidas vabatahtlikule?

Euroopa vabatahtlik teenistus (EVT) on noore võimalus vabatahtliku töö kaudu õppida tundma uut kultuuri ja töövaldkonda, omandada uusi kogemusi, leida sõpru ning samal ajal ka ühiskonna heaks midagi ära teha.

Tutvu järgnevate sammudega ning vaata ka abistavat joonis, mis tutvustab teekonda esimesest huvist Euroopa vabatahtliku teenistuseni. 

Kas vabatahtlik teenistus on mulle?

 • Oled 17.-30. aastane?
 • Tahad avardada silmaringi ja elada mõnda aega välismaal?
 • Soovid panustada vabatahtlikku tööd tehes mõnda organisatsiooni ja kogukonda?
 • Tunned, et enese proovilepanek on midagi, mida tahad ette võtta?
 • Tahad selgeks õppida uue keele?
 • Soovid saada veelgi paremaks inimeseks ning muuta ka maailma natukene ilusamaks?

Kui jah, siis tundub, et Euroopa vabatahtlik teenistus võib olla midagi just sinu jaoks.

Euroopa vabatahtlik teenistus on avatud kõigile noortele olenemata nende eelnevatest kogemustest, erialasest või spetsiifilisest ettevalmistusest, haridustasemest, majanduslikust olukorrast, erivajadustest, soost, usulisest kuuluvusest, keeleoskusest jne. Näiteks ei ole sihtriigi keele eelnev mitteoskamine ega puude olemasolu osalemisel takistuseks. Olulisim on soov valitud valdkonda ja kogukonda panustada.

JÄRGMINE SAMM

Kus, mida ja kui kauaks?

 • Kas oled mõelnud, millises valdkonnas sooviksid vabatahtlikku tööd teha?
  Võimalusi vabatahtlikuks tööks on väga erinevaid. Tegeletakse näiteks keskkonna, kultuuri, hariduse, sotsiaaltöö, noorsootöö jne valdkonnas. Sinu projekti edukus sõltub suurel määral sellest, kui sobiva valiku tegid tegevusvaldkonna osas. Seega mõtle hoolega läbi, millises valdkonnas tahad end proovile panna ning millisest kogemusest võiks sulle tulevikus kõige rohkem kasu olla?
 • Kas sinu jaoks on oluline, millises riigis vabatahtlikku tööd teed?
  Kas soovid minna kodunt kaugemale või pigem naaberriikidesse? Sellest lähtuvalt saad valida endale sobiva vastuvõtva organisatsiooni. Erasmus+: Euroopa Noored programmi raames on võimalik minna vabatahtlikuks nii Euroopasse kui kaugemalegi.
 • Kui pikaks ajaks oled valmis vabatahtlikku teenistusse asuma?
  Teenistused kestavad üldjuhul 2-12 kuud. Arvestades sissealamisperioodi ning kohaliku keele õppimisele kuluvat aega, tasub ennekõike teha teenistusi, mis kestavad rohkem kui kuus kuud. Sellisel juhul saad suurema tõenäosusega tõelise teises riigis elamise ja kogukonda panustamise kogemuse. Samas on võimalik teha ka teenistusi, mis kestavad 2 nädalat – 2 kuud, seda juhul, kui oled vähemate võimalustega noor või osaled mõne suurema ürituse korraldamiseks tehtud grupiteenistuses (alates 10 vabatahtlikku). Igal noorel on õigus EVT’le üks kord elus (erandiks kuni kahekuulised projektid). 

JÄRGMINE SAMM

Saatev ja vastuvõttev organisatsioon

EVT projekt valmib vabatahtliku, saatva ja vastuvõtva organisatsiooni koostöös. Vabatahtlikuna tuleb sul läbi mõelda:

 • Kas sul on olemas saatev organisatsioon?
  Saatev organisatsioon toetab vabatahtlikku projektiks ettevalmistamisel ning peab olema Noorteagentuuri poolt akrediteeritud. Kuressaare Avatud Noortekeskus on saatev, vastuvõttev ning koordineeriv organisatsioon ning omab vastavat akrediteeringut. Lisaks saab saatev organisatsioon aidata sul leida sobiva vastuvõtva organisatsiooni.
 • Kas sul on olemas vastuvõttev organisatsioon?
  Vastuvõttev organisatsioon on see organisatsioon, kus sa vabatahtlikuna tööle asud. Selle otsingul tasub läbi mõelda, mis on sinu huvivaldkond ning samas andmebaasis hoolega ringi vaadata. Kui leiad andmebaasist organisatsiooni, mis tundub põnev ning keda sooviksid oma vabatahtliku tööga toetada, siis anna noortekeskusele ja neile oma soovist teada ning saada neile oma motivatsioonikiri ja CV. Too välja, miks just sina oled sobivaim kandidaat sellesse organisatsiooni ning väldi ühe ja sama kirja saatmist kõigisse sind huvitavatesse organisatsioonidesse. Lisaks võib proovida ka video-CV saatmist või helistamist. Kindlasti võta ühendust mitme organisatsiooniga, kuna võib juhtuda, et mõnel neist on hetkel vabatahtlik olemas või ei saa nad hetkel vabatahtlikku vastu võtta. Sobivaima teenistuskoha leidmiseks tuleb varuda aega ja kannatust.

Tegelikkuses tasub saatva ja vastuvõtva organisatsiooni otsimisega hakata tegelema paralleelselt, kuna ei või iial teada, mis hetkel millise osapoole leiad ning samas võib otsimine mõnevõrra aega võtta. Keskmiselt kulub tõsisemast EVTs osalemise huvi tekkest kuni teenistuse alguseni 6-8 kuud.

JÄRGMINE SAMM

Projekt, rahastus ja osapoolte rollid

Saatev ja vastuvõttev organisatsioon kirjutavad üheskoos ning sinuga konsulteerides projektitaotluse. Arutatakse läbi ja pannakse kirja erinevad projektiga seotud aspektid (sh näiteks sinu tööülesanded). Üks organisatsioonidest võtab projekti koordineeriva rolli (see, kellel on ka koordineeriv akrediteering) ning esitab taotluse taotlustähtajaks vastava riigi büroole (Noorteagentuurile). Mõnikord on koordineeriv organisatsioon ka eraldiseisev organisatsioon, mis aitab nii saatvat, kui vastuvõtvat organisatsiooni kogu paberimajanduses ning rahaasjades.

Juhul, kui teenistust planeeritakse väljaspool programmiriike ning naabruspiirkonna riike ehk Aasias, Aafrikas, Lõuna-Ameerikas vms, siis erandkorras ei pea vastuvõtval organisatsioonil olema akrediteeringut. Sellisel juhul tuleb projektitaotlus esitada  Euroopa Komisjoni Hariduse, Audiovisuaalse ja Kultuuri Täitevastutusele.

Projektirahastust taotletakse selleks, et võimaldada sinule praktiliselt tasuta osalus EVT-s. Vastavalt sihtriigi elatustasemele on ette nähtud toetussummad selleks, et katta:

 • rahvusvahelised reisikulud (osaliselt)
 • majutus ja toitlustus
 • kohalik transport
 • keeleõpe
 • taskuraha
 • tööalane ja individuaalne toetus

Kõik EVT vabatahtlikud on kaetud ühise kindlustussüsteemiga Signa ning kaasatud vabatahtlike koolitustsüklisse.

JÄRGMINE SAMM

Valmista end EVT-ks ette!

Juhul, kui projekt saab rahastuse, siis on aeg hakata tegelema ettevalmistustega  selleks, et sinu projekt saaks just selline, mis sulle, kaasatud organisatsioonidele ja kogukondadele parimat kasu toob.

Tegele:

 • tee koostööd saatva ja vastuvõtva organisatsiooniga
 • allkirjasta leping, mis paneb paika iga osapoole rollid teie projektis
 • uuri vastuvõtva riigi ja selle tavade kohta
 • õpi iseseisvalt vastuvõtva riigi keelt
 • proovi juba Eestis ära vastavas valdkonnas tegutsemine
 • võta ühendust samas riigis või samas organisatsioonis olnud teiste vabatahtlikega
 • vormista koostöös saatva organisatsiooniga kindlustus
 • veendu, et sul on vastuvõtva organisatsiooni esindajate kontaktandmed; hea on nendega eelnevalt ühenduses olla.
 • soovi korral saad ühineda EVS-i (European Voluntary Service) Facebook kommuuniga.
 • Pane vaim valmis ning ole valmis ootamatusteks ning väljakutseteks!

Noortevahetus

Rahvusvaheline noortevahetus on erinevate Euroopa riikide noorte omavaheline koostööprojekt, mis on välja töötatud ja ellu viidud noorte poolt ning kus tegeletakse noorte jaoks oluliste teemadega. Projekti põhitegevuseks on noorte kohtumine ja tegevusprogrammi elluviimine (5-21 päeva) Eestis või mõne partneri koduriigis.

Noortevahetuses saavad osaleda kõik noored vanuses 13-30, olenemata sellest, milline on noore haridustase, pereseis, rahvus või keeleoskus. Kõige tähtsam on soov midagi uut katsetada ja õppida.

Enne kohtumist planeerivad noored, kuidas valitud teemat käsitleda ning kavandavad selle jaoks erinevaid tegevusi (töötube, grupitöid, arutelusid, rollimänge, simulatsioone, tegevusi vabas õhus jne). Noortevahetuse ajal viiakse planeeritud tegevused üheskoos ellu. Väga oluline on, et noored oleksid kaasatud igasse projekti etappi. Noortevahetus on suunatud noorte (sh vähemate võimalustega noorte) pädevuste arendamisele, kultuuridevahelisele õppimisele, sotsiaalselt oluliste teemade tundma õppimisele ning väärtuste tugevdamisele (tolerantsus, sõprus, hoolivus, demokraatia jne).

Noortevahetuses toimuv õppimine lähtub mitteformaalse õppimise meetoditest ja põhimõtetest.

Mida annab noortevahetus sulle?

Noortevahetus on hea võimalus õppida tundma teisi kultuure ja noori teistest riikidest ning tegeleda just nende teemadega, mis on sinu jaoks olulised.  Noortevahetuse korraldamine annab sulle rahvusvahelise projekti tegemise kogemuse, avardab maailmavaadet, võimaldab luua koostöö- ja sõprussuhteid teistest rahvustest noortega ning annab hea võimaluse keelepraktikaks. Noortevahetuste laiem eesmärk on edendada kultuuridevahelist suhtlust ning mõistmist ja austust erinevate rahvuste vahel.

Kuidas noortevahetusel osaleda?

Jälgi noortekeskuse kodulehel ja facebooki lehel reklaami ning järgi juhiseid, mis on reklaamil kirjas.

Sloviakki noortevahetuse „Live Green“ video https://www.youtube.com/watch?v=39XPVAAXBBg

Portugali noortevahetus „Total Sport For Youth in Action“

https://www.youtube.com/watch?v=yvOxFmgVXjk&feature=youtu.be

Kuidas noortevahetust teha?

Tahaksid ise noortevahetust ellu viia, aga pole päris kindel, kust alustada? Siia oleme koondanud mõned näpunäited selle kohta, millised olulised sammud tuleb noortevahetuse planeerimisel ellu viia. Allolevate sammude nimekiri ei ole ammendav ja ka nende järjekord ei pruugi iga projekti puhul täpselt sama olla. Eriti oleneb see näiteks sellest, kas projekti algne idee tuleb teilt või mõnelt välispartnerilt.

Moodusta meeskond

Noortevahetuse korraldamine on meeskonnatöö. Seega on esimene samm koguda enda ümber sellest ideest huvitatud inimesed (sõbrad, koolikaaslased jt) ja panna kokku projektimeeskond. Soovituslikult on korraldusmeeskonnas vähemalt 4 noort. Osalevad noored peavad olema vanuses 13-30.

Kui noortegrupp on koos, leidke enda grupile ka üks (kogenud) grupijuht. Selleks saab olla noortekeskuse noorsootöötaja. Aga see inimene võib olla ka üks noor teie meeskonnast, kui tal on piisavalt kogemust ja oskusi, et gruppi juhtida ja meeskonnale tuge pakkuda. Grupijuht peab olema vähemalt 18-aastane (vanuse ülempiiri juhendajatele ei ole).

JÄRGMINE SAMM

Valige teema

Noortevahetuse teema valimisel lähtuge iseenda huvidest ja sellest, mis teile oluline tundub. Kas teid huvitab ettevõtlus, rahvakultuur, ajakirjandus või äkki hoopis ekstreemsport? Või tahaksite tegeleda hoopis mõne ühiskondliku teemaga nagu sallivus, kogukondlik aktiivsus, võrdsed võimalused jms. Noortevahetust on võimalik korraldada mistahes teemal. Kui teema on enam-vähem paigas, on lihtsam ka partnereid leida ja oma ideed teistele tutvustada.

Lisaks mõelge läbi, miks tasub  projekti teha just teiste noortega koos. Mida annab teie ideelejuurde rahvusvaheline partnerlus? Milline on teie ja partnerite ühine eesmärk ehk olemsoleva probleem  või kitsaskoht, mida sooviksite projekte elluviimisega lahendada?

Edasi võikski mõelda, millise riigi noortega koostööd teha.

JÄRGMINE SAMM

Leidke partnerid

Noortevahetuse korraldamiseks on vaja vähemalt ühte partnerit mõnest ELi või ELi naabruspiirkonna riigist. Partnereid võib olla ka rohkem. Oluline on, et teie partnerid oleksid projekti elluviimisest samavõrd huvitatud, kui teie ise, ning valmis projekti planeerimisse ja korraldamisse panustama. Kui teete projekti koostöös programmi partnerriikidega, peate arvestama, et taotlust on siiski võimalik esitada ainult programmiriikide Erasmus+ agentuuridele.

Partnerite otsingul küsige abi noortekeskuse noorsootöötajalt, kellel on juba olemas erinevatest riikidest partnerid kellega koostööd teha. Kui see tulemuseni ei vii, külastage partnerotsingute portaali OTLAS, kust leiate tuhandeid organisatsioone üle Euroopa. Registreeriga oma grupp ja idee ning otsige sealt sarnase tegevusvaldkonna/huviga organisatsioon või noortegrupp ja võtke nendega ühendust.

On ka võimalik, et teie ise liitute juba mõne olemasoleva ideega ja hakkate noortevahetust ellu viima projektipartnerina. Liituda tasub just sellise ideega, mis sobib teie enda huvidega.  Sealjuures on väga tähtis, et panustaksite projekti kõikidesse etappidesse, töötaksite üheskoos ja ühise eesmärgi nimel ning õpiksite sellest kogemusest nii palju kui võimalik.

JÄRGMINE SAMM

Asuge projekti ette valmistama

Kui projektist huvitatud partnerid on leitud, mõelge üheskoos läbi kõik tegevused, mis on vaja ellu viia, et noortevahetus õnnestuks (tegevusprogrammi kokku panemine, eelarve koostamine, majutus, toitlustus, transport, taotluse esitamine jm).

Jagage parterite vahel ja ka grupi sees ära vastutusvaldkonnad ning leppige kokku, kuidas üksteist arengutega kursis hoidma hakkate. Pange paika ajaline raam koos tähtaegadega, mis aja jooksul kõik tegevused tehtud tuleks saada, et taotlus õigeaegselt esitada.

Kohe alguses peaks partneritega läbi rääkima järgmist:

 • Millal noortevahetus aset leiab?Sellest sõltub, millal tuleb noortevahetuse taotlus esitada Euroopa Noored rahvuslikesse büroodesse. Aastas on programmil Erasmus+: Euroopa Noored 3 taotlustähtaega.
 • Millises riigis noortevahetust teha?Otsustage ise! Noortevahetus peab toimuma ühe projektis osaleva partneri (noortegrupi/organisatsiooni) koduriigis ja üldreeglina esitatakse taotlus selle riigi Erasmus+ agentuurile, kus projektitegevused toimuma hakkavad.
 • Kui pika noortevahetuse teeme?Pikkusega ei maksa väga üle pingutada, sest esmaseks rahvusvaheliseks kogemuseks piisab ka 10-14 päevast. Noortevahetus ise ehk see aeg, mille jooksul noortegrupid kohtuvad võib olla pikk minimaalselt 5 ja maksimaalselt 21 päeva. Sellele eelneb ettevalmistusaeg ning järgneb analüüsi ja kokkuvõtete tegemine, soovitavalt ka järeltegevused.

JÄRGMINE SAMM

Teema ja programm

Mis tegevusi te noortevahetuses tegema hakkate? Kõikidel partnergruppidel tuleb koos läbi arutada, mida noortevahetuse päevadel tehakse ehk läbi mõelda ja kirja panna  noortevahetuse programm (programmi näidise leiad taotlusvormi lõpust).

Programmis peab sisaldama: noorte üksteisega tutvumine ja ühtse grupi moodustamine projekti esimesel päeval, teema ning eesmärkidega seotud sisulised tegevused, tegevuste analüüs ja tagasiside igapäevaselt ning noortevahetuse lõpus, vaba-aja tegevused. Oluline on, et tegevused oleksid mitmekesised ning et ülekaalus oleks noorte endi poolt ette valmistatud ja elluviidud tegevused – grupitööd, arutelud, simulatsioonid, välitegevused, loengud, jm mitteformaalset õppimist pakkuvad tegevused.

Üks võimalus planeerida noortevahetuse programmi on vaadata seda kui õppeprotsessi, mille eesmärk on pakkuda osalejatele mitmekesiseid õpikogemusi, seda nii noortevahetuse keskmes olevas teemas, kui toetada noorte kultuuridevahelist õppimist, läbi sotsialiseerumise ja reflektsiooni ka noorte eneseteadlikkuse tõusu.

Noortevahetuse programmi koostamisel pidage silmas järgmisi aspekte:

 • mitmekesised meetodid:juba suhteliselt varakult, peale teema valikut, hakake omakeskis mõtisklema, kuidas teie grupp valitud teemaga tegeleda tahab ning milliseid töömeetodeid kasutada soovite. Valige sobivad meetodid koos partneritega, sest meetodite üle koos partneritega otsustamine paneb noortevahetusele hea aluse. Valitud meetodid peavad kokku minema noortevahetuse teema ning eesmärkidega ja sobima vahetuses osalevate noorte võimete, oskuste, päritolu ja vajadustega. Mõningad näited erinevatest projektidest: arutelu väikestes segagruppides erinevatest elektritootmise võimalustest osalevates riikides, ajurünnak – kuidas tuua noored tagasi väikesaartele, õppevisiit seksuaalharidusega tegelevasse organisatsiooni, fotolavastuste tegemine sallivuse teemadel, teise maailmasõja tegevuste lavastamine, grupitöö noorte tööhõive teemal, flash-mob sõnavabaduse teemal, temaatiliste filmide vaatamine sallivuse teemat käsitlevas projektis, avatud kultuuritutvustamise õhtud, orienteerumine metsas noorte osaluse teemal, jne.
 • kultuuridevaheline õppimine (KVÕ): kuna noortevahetus pakub võimalust huvitavat teemat käsitleda koos erinevate rahvustega, on teil seeläbi võimalus tutvuda lähemalt üksteise kultuuride sarnasuste ja erinevustega,  neist paremini aru saada ja neid oma elus arvestama õppida. Kõik see aitab vähendada negatiivseid eelarvamusi ja stereotüüpe ning vältida nende kujunemist. KVÕ saab ja tuleb põimida nii projekti ettevalmistusse, sisulistesse tegevustesse kui ka mitteformaalsesse aega, sest see on protsess, mitte üks või kaks konkreetset tegevust projekti jooksul. Leidke oma tegevustesse läbivalt erinevaid näiteid igast osalevast riigist ja tekitage arutelu. Näide elust enesest: üheks töötoa teemaks oli projekti järeltegevused ning selgus, et Türgis on Youtube keelatud ning selle põhjal tekkis arutelu sõnavabadusest. Provotseerige, esitage kultuurispetsiifilisi väiteid ning küsimusi. Igasse teemasse annab kultuuridevahelist mõõdet lisada, kuid see nõuab teema ettevalmistamisel eeltööd. Mitteformaalsel ehk vabal ajal jätke osalejatele võimalus tutvuda erinevate asjakohaste materjalidega, nt lugemisnurgas või seintel, raamatu, ajalehe, filmi, pildi, muusika vm kujul.
 • analüüs:analüüsige õpitut nii jooksvalt kui ka noortevahetuse lõppedes ning sellest, mis meeleolus on noored ja mis grupis toimub, annab ülevaadet osalejate igapäevane tagasiside. Noortevahetuses on soovitav kasutada erinevaid analüüsimeetodeid (suulist, kirjalikku, kunstilist jm). Analüüsi kasutamine aitab noortevahetuse seltskonnal kinni pidada noortevahetusele seatud eesmärkidest ning hinnata seni toimunut. Lisaks võimaldab see osalejatel varakult avastada esilekerkivaid probleeme ja seeläbi neile õigeaegselt reageerida ning vajadusel isegi tegevuskava muuta.

Vaata lisaks ka mitteformaalse õppimise kohta www.mitteformaalne.ee

JÄRGMINE SAMM

Rahastuse taotlemine

Noortevahetuse elluviimiseks saab taotleda toetust Erasmus+: Euroopa Noored programmist 3 korda aastas. Selleks tuleb esitada taotlus vastaval e-vormil tähtaegselt ühe projektis osaleva partneri Erasmus+ agentuurile. Eestis on selleks Noorteagentuur.

Taotluse esitamise aeg sõltub sellest, millal tahate noortevahetust ellu viia.Oluline on meeles pidada, et projekti kulutusi saate (eduka taotluse korral) teha kõige varem 3 kuud pärast taotlustähtaja möödumist. Seega, kui tahate noortevahetust ellu viia näiteks suvel, tasub silmas pidada talvist/kevadist tähtaega.

Taotluse esitab üks organisatsioon/noortegrupp kõikide projekti partnerite eest oma koduriigi Erasmus+ agentuurile.

Kui taotlusvormi lahti teete, siis vaadake see esmalt rahulikult läbi ja võtke aega süvenemiseks. Oluline on vastata kõikidele suunavatele küsimustele alapeatükkide juures ning  pöörata tähelepanu sellele, et seal kirjutatud mõtted oleksid selged ja arusaadavad, sest antud info põhjal tehakse projekti rahastamise otsus. Projekt ei ole romaan, kus aeg-ajalt tuleb asju lugeda ridade vahelt – mida selgem ja konkreetsem on sõnastus, seda parem. Veenduge ka eelarve korrektsuses. Taotluse täitmise protseduuride kohta loe pikemalt siit.

Kui soovite saada sisulisi kommentaare oma projekti kohta, saatke oma taotluse elektroonne versioon büroosse eeltähtajaks.

JÄRGMINE SAMM

Taotlus läks läbi! Projekt saab alata

Kui teie taotlus on edukas, sõlmitakse teiega rahastusleping ja te saate vastavalt taotluses kirja pandule ja jälgides Erasmus+ rahastusteegleid, asuda tegema projektikulutusi. Pärast lepingu allkirjastamist kantakse teie poolt märgitud pangakontole 80% teile määratud toetusest. Ülejäänud kuni 20% kantakse teile pärast projekti lõpparuande esitamist ja heaks kiitmist.

Projekti ellu viima asudes tuletage kindlasti meelde ja järgige Noorteagentuuri poolt kirja pandud kvaliteedi kriteeriume. Sealt leiate häid soovitusi, et teie projekt oleks mõjus, nähtav, turvaline ja võimalikult arendav ja kasulik kõigile projekti osapooltele.

Üldjuhul peaksite edaspidi tegutsema vastavalt tegevusprogrammile ja taotlusvormis kirja pandule. Siiski, suure tõenäosusega ei lähe kõik nii, nagu plaanitud ja projektis tuleb ette muudatusi. Väga oluline on, et annaksite koheselt, kui mõnest olulisest muutusest teadlikuks saate, sellest teada ka Noorteagentuuri konsultandile.

Kindlasti tuleb Noorteagentuuri konsultandiga eelnevalt nõu pidada, kui muudatused puudutavad grupiliikmete arvu, projekti kestust (kuna need muudavad üldjuhul ka projekti eelarvet), partnerite vahetamist, rahastust või sisulisi tegevusi.

Info allikas: www.noored.ee