Kuressaare Avatud Noortekeskuse Noortejaam põhimäärus

§ 1. Üldsätted

(1) Põhimäärus sätestab Kuressaare Avatud Noortekeskuse Noortejaam eesmärgid ja ülesanded, juhtimise korra, finantseerimise alused, aruandluse ja kontrolli ning ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise alused.

(2) Kuressaare Avatud Noortekeskus Noortejaam (edaspidi noortekeskus) on Kuressaare Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatav noorsootööasutus.

(3) Noortekeskuse ametlik nimetus on Kuressaare Avatud Noortekeskus Noortejaam, inglise keeles Kuressaare Open Youth Center.

(4) Noortekeskus asub Kuressaare linnas.

(5) Noortekeskusel on oma sümboolika.

(6) Noortekeskus tegutseb talle kinnitatud eelarve piires.

(7) Noortekeskuse põhimääruse kinnitab, teeb selles muudatusi ja täiendusi Kuressaare Linnavolikogu (linnavolikogu).

(8) Noortekeskus teostab õigusi ja kannab kohustusi Kuressaare linna kui avalik õigusliku isiku nimel.

(9) Noortekeskus juhindub oma tegevuses noorsootöö seadusest, teistest Eesti Vabariigi ja Kuressaare linna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2. Eesmärk ja ülesanded

(1) Noortekeskuse eesmärk on Kuressaare linnas noorsootöö arendamine, korraldamine, koordineerimine, noortele suunatud info kogumine, korrastamine ja levitamine.

(2) Noortekeskus täidab järgmiseid põhiülesandeid:

1) noortekeskuse haldamine ja avatud noorsootöö korraldamine, pakkudes noortele täiendavaid võimalusi arendavaks tegevuseks ja oma vaba aja sisustamiseks läbi aktiivse kaasamise ja osaluse;

2) noorte vaimse ja kehalise arengu soodustamine ning toimetulevaks ühiskonnaliikmeks kujunemise toetamine läbi noorte kultuuri-, tervise- ja kodanikukasvatuslike tegevuste;

3) tingimuste loomine noore isiksuse mitmekülgseks arenguks noorte osaluse, kaasamise ja vahetu kogemuse kaudu;

4) korraldab noorte koolitamist, nõustamist ja teavitamist noorsootöö küsimustes;

5) toetab noorte loometegevust, omaalgatust ja mitmekülgset arengut;

6) erinoorsootöö korraldamine, sh võimaluste loomine erivajadustega noortele;

7) noorte mitteformaalse ja informaalse õppimise ning sotsiaalse arengu soodustamine;

8) Kuressaare linna noorsootöö ja noorsootöö kvaliteedi arendamine;

9) otsib, korraldab ja teeb projektipõhiselt koostööd mittetulundusühingute, teiste noorsootööasutuste, kodanikualgatuste vormidega ning äriühingutega, mille tegevuse eesmärk vastab noortekeskuse põhieesmärkidele ja arendab noorsootööd Kuressaare linnas;

10) osutab oma põhitegevusega seotud tasulisi teenuseid ja korraldab muud keskuse põhitegevuse täitmiseks vajalikku majandustegevust.

(3) Noortekeskus võib vastavalt vajadusele täita põhitegevusega seotud ülesandeid, sh:

1) korraldada mitteformaalõpet täiskasvanutele;

2) korraldada info- ja õppematerjalide kirjastamist;

3) üürida ja/või rentida noortekeskuse kasutuses olevat vara kooskõlas Kuressaare linnavara eeskirjaga.

(4) Noortekeskuse tegevuste korraldamise aluseks on tegevus- ja päevakavad.

§ 3. Tegevused põhiülesannete täitmiseks

(1) Põhiülesannete täitmiseks noortekeskus:

1) tegeleb noorsootöö arendustegevusega ja osaleb linna noorsoopoliitika kujundamisel;

2) töötab välja ja viib ellu linna noorsootöö arenguks olulisi sihtprogramme ja – projekte;

3) korraldab noortele töö-, projekt- ja puhkelaagreid ning koolivaheaja programme;

4) korraldab huvitegevust ja mitteformaalset õpet;

5) korraldab nii rahvusvahelisi kui siseriiklikke noorteprojekte ja noortevahetusi;

6) korraldab ülelinnalisi ning piirkondlikke üritusi ning tegevusi noortele;

7) korraldab ennetusalaseid tegevusi ja mobiilset noorsootööd;

8) loob tingimused erinevate huvigruppide tegevusteks;

9) korraldab noorte jaoks olulise info kogumist, säilitamist, edastamist ja nõustamist mitmesuguste infokanalite ning tegevuste kaudu;

10) korraldab ja vahendab noorsootööalaseid täiendkoolitusi;

11) osutab põhitegevusega seotud tasulisi teenuseid, korraldab tasulisi üritusi ja müüb endavalmistatud esemeid;

12) arendab piirkondlikult ja ülelinnaliselt noorte võimalusi ühiskonnaelus kaasa rääkida;

13) arendab koostööd teiste samalaadsete organisatsioonidega Eestis ja välismaal;

14) esindab Kuressaare linna noorsootööd Eestis ja välismaal.

(2) Tingimuste loomisel teadmiste ja oskuste omandamiseks lähtutakse noorte vajadustest ja huvidest.

(3) Tegevuste läbiviimisel kasutatakse erinevaid meetodeid (avatud noorsootöö meetod, seminarid, õpitoad, üritused jt).

§ 4. Arengukava

(1) Järjepideva arengu tagamiseks koostab noortekeskus arengukava.

(2) Arengukava koostamise algatab ja arengukava kinnitab linnavalitsus.

§ 5. Juhtimine

(1) Noortekeskuse tegevust juhib ja korraldab noortekeskuse juhataja.

(2) Juhataja kinnitab ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul.

(3) Juhatajaga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu ning teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi linnapea.

(4) Noortekeskuse juhatajat asendab linnapea käskkirjaga määratud isik.

(5) Noortekeskuse juhataja täidab linnavolikogu ja linnavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest tulenevaid juhtimis- ja haldamisalaseid ülesandeid ning vastutab nende täitmise eest, sh:

1) juhib noortekeskust, tagades põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise;

2) korraldab noortekeskuse valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, juhib noortekeskuse majandustegevust, tagab noortekeskuse tulemusliku töö, vastutab noortekeskuse üldseisundi ja arengu, vara säilimise ja eelarvevahendite sihipärase ning otstarbeka kasutamise eest;

3) esindab noortekeskust ja tegutseb noortekeskuse nimel ilma lisavolitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega või volitab selleks vajaduse korral teisi isikuid, v.a juhul, kui riigi või Kuressaare linna õigusaktid sätestavad teisiti;

4) teeb tehinguid põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks noortekeskusele linna eelarves selleks ettenähtud kulutuste piires ja lähtudes Kuressaare linnavara valitsemise korras sätestatust;

5) tagab finantsdistsipliinist kinnipidamise ning kannab seaduses ettenähtud korras vastutust noortekeskuse finantsmajandusliku tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse eest;

6) tagab noortekeskuse eelarve projekti koostamise, kooskõlastamise ja esitamise linnavalitsusele vastavalt Kuressaare linna põhimääruses kehtestatud korrale. Jälgib jooksvalt eelarve täitmist ja esitab vajadusel linnavalitsusele ettepanekuid eelarve muutmiseks;

7) teeb linnavalitsusele ettepanekuid teenuste hindade kehtestamiseks;

8) vastutab noortekeskuse tööks vajalike dokumentide ja informatsiooni õigeaegse edastamise eest linnavalitsusele;

9) kooskõlastab linnavalitsusega noortekeskuse töötajate koosseisu ja töö tasustamise alused;

10) sõlmib personaliga töölepingud, kinnitab töötajate ametijuhendid ja teostab noortekeskuses teisi tööandja õigusi ja kohustusi;

11) kinnitab noortekeskuse asjaajamiskorra ja muud töökorraldusdokumendid ning korraldab noortekeskuse asjaajamist;

12) tagab õigusaktide ning lepingutega ette nähtud aruannete koostamise ja esitamise;

13) annab oma pädevuse piires noortekeskuse töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju ning kontrollib nende täitmist;

14) täidab muid talle pandud töökohustusi ja -ülesandeid.

§ 6. Vara, eelarve ja finantseerimine

(1) Noortekeskus on linnavara valitsema volitatud asutus.

(2) Noortekeskus valdab, kasutab ja käsutab tema valitsemisel olevat linnavara sihtotstarbeliselt, lähtudes riigi ja Kuressaare linna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

(3) Noortekeskuse valduses olev linnavara kajastub Kuressaare linna bilansis.

(4) Noortekeskust finantseeritakse Kuressaare linna eelarvest. Noortekeskuse eelarve kinnitab linnavolikogu Kuressaare linna eelarve osana ja selle täitmist kontrollib linnavalitsus.

(5) Noortekeskuse arendamise eesmärgil võivad tagastamatut abi anda ja annetusi teha nii juriidilised kui füüsilised isikud.

(6) Noortekeskusel on oma eesmärgist tulenevalt ja ülesannete täitmiseks õigus osutada tasuta ja tasulisi teenuseid, mille hinnakirja kehtestab linnavalitsus.

(7) Noortekeskuse tulud on Kuressaare linna eelarve tulud.

§ 7. Aruandlus ja järelevalve

(1) Noortekeskus koostab ja esitab aruandeid riigi ja Kuressaare linna õigusaktides ette nähtud korras ja tähtpäevaks.

(2) Noortekeskuse raamatupidamist ja aruandlust korraldab linnavalitsus.

(3) Teenistuslikku järelevalvet noortekeskuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.

(4) Järelevalve käigus avastatud puudused on juhataja kohustatud kõrvaldama järelevalve organi määratud tähtpäevaks.

§ 8. Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

(1) Noortekeskuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu.

(2) Noortekeskuse tegevuse ümberkorraldamist või lõpetamist korraldab linnavalitsus.

Kuressaare Avatud Noortekeskus Noortejaam kodulehekülge arendab e-Turundusagentuur Blender