Kodukord

Kuressaare avatud noortekeskuse Noortejaam kodukord

Kuressaare avatud noortekeskus Noortejaam (edaspidi Noortejaam) on avatud noorsootöö põhimõtetest lähtuv noorsootööasutus Kuressaare linnas, mille kesksed tegevused on kontakttöö noortega, noorte vajadustele suunatud mõtestatud tegevuste teostamine/tagamine ja arendava keskkonna loomine

 1. Üldpõhimõtted
  • Noortejaama kodukord on dokument, mis sätestab noortekeskus viibivate inimeste (lapsed, noored, täiskasvanud) käitumisreeglid.
  • Noortejaama kodukord on kohustuslik ja kehtib kõigile, kes viibivad noortekeskuse territooriumil, kasutavad keskuse teenuseid või osalevad keskuse poolt korraldatavatel üritustel ning sätestab käitumise ja keskuses viibimise eetilisi piire.
  • Noortejaama kodukord on avalik dokument, millega saab tutvuda noortekeskuse veebilehel http://www.kuressaare.ee/noortekeskus/ ja noortekeskuse infostendil.
 2. Üldeeskirjad ja käitumine
  • Noortejaam on avatud 7.-26. aastastele noortele õppeperioodil tööpäeviti vastavalt noortekeskuse tööplaanile. Lahtiolekuaegadest teavitatakse noortekeskuse kodulehele ja sotsiaalmeedia kaudu ning siltidena noortekeskuste seinal/uksel.
  • Alla 13- aastased noored lahkuvad keskusest hiljemalt kell 18.00, erandi moodustavad need noored, kes on hõivatud ringide tööga hilisemal ajal.

Alla 7. aastased lapsed võivad noortekeskuses viibida ainult koos vastutava isikuga.

 • Noortejaama sisenedes kirjuta ukse juures olevale registreerimislehele arusaadavalt oma ees-ja perekonnanimi, vanus ning saabumiskellaaeg.
 • Noortejaama sisenedes jäta üleriided ja välisjalatsid riidehoidu, kanna vahetusjalanõusid või sokke.
 • Noortejaamas viib tegevusi läbi noorsootöötaja, järgides noortekeskuse kodukorda, töötajate hea tava kokkuleppeid, päevakava ja tööplaani.
 • Noortejaamas viibijad käituvad sõbralikult ja viisakalt, on ausad, abivalmis, ei ropenda ega karju ning suhtuvad lugupidamisega noortekeskuse külastajatesse ja töötajatesse;
 • Noortejaama külastaja täidab noortekeskuse töötajate sh vabatahtlike korraldusi ja peab kinni kodukorrast.
 • Noortejaama territooriumil ja siseruumides peab hoidma puhtust ja korda ning säilitama ja hoidma noortekeskuse vara. Vara tahtliku rikkumise või hooletu kasutamise korral hüvitama kahju.
 • Noortejaama ruumides on lubatud süüa ainult köögi territooriumil.
 • Noortejaamas on tervise kaitsmise huvides keelatud energiajookide!! tarvitamine ja e-sigarettide kasutamine
 • Hoia isiklikud asjad enda läheduses või anna noorsootöötaja kätte hoiule. Kadunud asjade eest noortekeskus materiaalselt ei vastuta (taskutesse jäetud võtmed, mobiiltelefonid, raha jne). Leitud esemeid hoitakse noortekeskuses 6 kuud.
 • Siseruumides ei liiguta teisi ja ennast ohustavalt ning ei sõideta tõukeratta, ratta, rulluiskude, rula ega muu sõiduvahendiga.
 • Noortejaama töötajatel on õigus noortekeskuses ja noortekeskuse korraldatud üritustel filmida ning teha pilte ning neid mitteärilistel eesmärkidel kasutada.
 • Noortejaamas viibivate noorte endi tegevuse pildistamine ja filmimine ning sotsiaalmeediasse üles riputamine toimub ainult jäädvustatavate nõusolekul.
 • Noortejaama ruumides ja territooriumil on keelatud viibida alkoholi- ja narkojoobes, tarbida tubaka sh e-sigaret ja alkoholitooteid ning narkootilisi ja toksilisi aineid.
 • Noorsootöötajal on õigus kasutada alkomeetrit ja pupillomeetrit, kui tekib kahtlus noore joobeseisundi suhtes ning võtta hoiule keelatud ained ja esemed.
 • Noortejaama on keelatud kaasa tuua relvi ja relvana kasutatavaid esemeid sh maketid.
 • Turvalisuse tagamiseks on Noortejaamas kasutusel videovalve.
 • Noortejaama on oodatud noored oma vaba aega sisustama, projekte läbi viima ning koosolekuid pidama. Kokkuleppel Noortejaama noorsootöötajaga võib kasutada noortekeskuse vahendeid ja osaleda noortekeskuse tegevustes vastavalt kehtestatud tingimustele.
 • Tegevustes osalemisel pidada kinni ajalimiitidest ja järjekordadest (arvuti ja muud mängud).
 • Noortekeskuse tehnika kasutamist reguleerivad noorsootöötajad või vastava koolituse läbinud isikud.